Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

История

"Евробилд" ООД е създаденa през 2003 г., като с решение на Бургаския окръжен съд от 14.07.2003 г. е вписанa в Регистъра на търговските дружества и започва своята дейност.

Дейността на "Евробилд" ООД се развива в няколко направления:

Строителство

Дружеството изпълнява промишлено, инфраструктурно и гражданско строителство.

Един от най-успешните проекти, завършен през месец август, 2009 г., е Реконструирането на съществуващи сгради и конструкции в АЕЦ „Белене”. По уникална технология, използваща машини за диамантено рязане TYROLIT PPH25 RRP, TYROLIT PPH40 RRP, PELLEGRINI TDI 100 /12 01 - R 3 IN и ядкопробивни машини HYDROSTRESS HCCB, успешно бяха демонтирани реакторно отделение, турбинно отделение и по-голямата част от подобектите (общо 16), които не подлежат на интеграция в новия проект на площадка АЕЦ "Белене". 3а период от една година бяха демонтирани 154 000 m3 стоманобетон и изкопани, извозени, насипани 85 000 m3  земни маси.

Производство на бетонови разтвори 

Цялата гама бетонови разтвори, произвеждани от "Евробилд" ООД, се контролира в условията на внедрена и одобрена Система за производствен контрол в съответствие с БДС EN 206-1: 2002/ NA:2008 и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, като за целта се издадени сертификати за съответствие на продукт. След доставката на бетон остатъчните продукти се преработват в Инсталация за рециклиране, с което "Евробилд" ООД доказва на дела своя ангажимент към опазване на околнатата среда.

В периода м. октомври, 2006 г. – м. октомври, 2010 г. на територията на ТЕЦ "Марица Изток 1" в близост до гр. Гълъбово беше изграден и функционираше Бетонов център на "Евробилд" ООД. В него бяха разположени две мобилни бетонови стопанства Stetter GmbH с капацитет на произвеждания бетон до 120 m3/час. Произвеждаха се 14 класа бетон, като преимущество имаха високоякостните класове В30 К3, В35 К3, В40 К3, В45 К3.

Бетоновият център на "Евробилд" ООД, намиращ се в близост до гр. Гълъбово, беше основния доставчик на бетонови разтвори, влагани в строителството на новата ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", като за посочения по-горе период бяха произведени и вложени 247 570 m3 бетонови разтвори.

Строителна механизация. Транспорт на товари и пътници

"Евробилд" ООД разполага с богата гама от собствена строителна механизация, която използва както в изпълняваните от дружеството строително-монтажни работи по обекти, така и за предоставяне на клиенти на услуги със строителна механизация.

От 2005 г. "Евробилд" ООД, гр. Бургас извършва транспортна дейност по превоз на товари и пътници, въз основа на издадени лицензи от Министерство на транспорта на Република България:

- Лиценз № 8146 за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден на 12.04.2017 г. и валиден до 09.05.2027 г. на територията на Европейската общност;

- Лиценз № 1019 за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден на 30.04.2019 г. и валиден до 13.05.2029 г.