Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Сертификати

От 13.01.2007 г. дружеството притежава сертификат за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2000, като през 2009 г. се пресертифицира по BS EN ISO 9001:2008 и съответно през 2017 г. - по новия международен стандарт ISO 9001:2015.

През 2008 г. „Евробилд” ООД успешно разработи, внедри и сертифицира Интегрирана система за управление с обхват "Промишлено и гражданско строителство. Производство на бетон.", одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance Limited и получи сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 и управление на околнтата среда ISO 14001:2004 (с пресетификация през 2017 г. съгласно ISO 14001:2015).

Цялата гама бетонови разтвори предлагани от „Евробилд” ООД се произвеждат в условията на Система за Производствен Контрол в съответствие с БДС EN 206:2013+А1:2016/NA и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

През последните години „Евробилд” ООД развива много успешно транспортна дейност по превоз на товари и пътници въз основа на издадени лицензи от Министерство на транспорта на Република България.

-  Лиценз № 8146 За международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане, издаден на 12.04.2017 г. и валиден до 09.05.2027 г. на територията на Европейската общност.

-  Лиценз № 1019 За автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане, издаден на 30.04.2019 г. и валиден до 13.05.2029 г.