Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Бетонови разтвори

Производствено-техническата база на "Евробилд" ООД в с. Равадиново, общ. Созопол е оборудвана с две бетонови стопанства, произведени от Stetter GmbH, с капацитет на бетон-миксера от един m3 и от половин m3, които подават до 80 m3 бетонови разтвори на час. Базата разполага още с контролно-технически пункт и сектор за пробовзеамне и отлежаване на пробни тела за текущ контрол. Внедрена е система за рециклиране на остатъчните бетонови смеси, която обезпечава опазването на околната среда.

Всички класове бетонови разтвори се произвеждат при условията на внедрена и одобрена Система за производствен контрол, в съответствие с БДС EN 206:2013+A1:2016/NA и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, като за целта са издадени сертификати за съответствие на продуктите от надзорна организация.

"Евробилд" ООД закупува влаганите в производството суровини и материали само от утвърдени и доказани доставчици, като всички доставки са съпътствани с декларации за съответствие/експлоатационни показатели. 

За доставката и полагането на бетонови разтвори "Евробилд" ООД разполага със собствена транспортна и бетонополагаща техника, включваща 6 автобетонпомпи с дължина на стрелата от 28, 32, 34, 39, 42 и 47 м, 18 бетоновоза с вместимост 7 и 9 m3, подемна техника, 8 влекача с гондоли за транспортирането на инертни материали, 17 самосвала, 6 челни товарача и други.

Произвеждат се още и бетонови изделия – плочки и бордюри.

"Евробилд" ООД осигурява на своите клиенти високо качество, перфектно обслужване и коректност при изпълнение на заявките.